අසිරිමත් නත්තල උදාවෙයි ප්‍රධාන දේව මෙහෙය තේවත්ත දේවස්ථානයේදී 25-12-21