නත්තල් දිව්‍ය පුජාව වත්තල හේකිත්ත ශුද්ධ වූ ලාසරස් මුනිඳුන්ගේ දේවස්ථානයේ 25-12-21